Algemene voorwaarden VP IT Support

Algemene Voorwaarden VP IT Support voor consumenten en bedrijven

Artikel 1: Begripsomschrijving:

VP IT Support: Eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63531003, gevestigd te Amstelveen aan de Sinjeur Semeynsstraat 21, 1183 LD;

Opdrachtgever: de klant(en) van VP IT Support, natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf alsmede alle (rechts) personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdrachtnemer: VP IT Support

Partijen: VP IT Support en de wederpartij(en) tezamen.

Offerte: Vrijblijvend aanbod van VP IT Support aan een wederpartij.

Diensten: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer voor een Opdrachtgever.

Goederen: Alle materialen, gereedschappen en overige goederen die door Opdrachtnemer in het kader van een met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst, door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, geleverd en/of gemonteerd.

Koopovereenkomst: Overeenkomst waarbij VP IT Support optreedt als verkoper van goederen.

Opdracht c.q. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om werkzaamheden te verrichten die behoren tot het werkterrein van de Opdrachtnemer. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waar
Opdrachtgever opdracht toe heeft gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit die opdracht mochten voortvloeien en/of daarmee verband houden, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:

  • Advies op het gebied van aankoop of vervanging van hard- en/of software,
  • Leveren van hard- en/of software,
  • Installatie van uw apparatuur, netwerk en softwarepakketten,
  • Overzetten van al uw persoonlijke gegevens van de oude naar uw nieuwe apparatuur,
  • Service/onderhoud,
  • Begeleiding en uitleg in de omgang met de apparatuur.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten en op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Indien deze algemene voorwaarden strijdig zijn met een tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst of opdrachtbevestiging, prevaleren de bepalingen in die betreffende overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Artikel 3: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

3.1 Op alle offertes, overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

3.2 De rechtbank Amsterdam is mede bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens mede bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

3.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt schriftelijk of mondeling tot stand. Bij een offertetraject geldt dat indien door Opdrachtnemer een offerte is uitgebracht en de Opdrachtgever kenbaar maakt akkoord te gaan met deze offerte, een overeenkomst tot stand komt. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt Een en ander geschiedt zoveel als mogelijk in overeenstemming met de door Opdrachtgever tijdig kenbaar gemaakte wensen.

5.2 Het eerste uur gedurende een bezoek wordt te allen tijde volledig in rekening gebracht.

5.3 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden en/of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Indien er een vaste prijs is overeengekomen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

5.4 Indien een opdracht later dan 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt afgezegd, behoudt opdrachtnemer het recht om deze opdracht in rekening te brengen, met een maximum van het dagtarief van € 250,00 ex. btw.

5.5 De opdrachten die Opdrachtnemer uitvoert zijn buiten het leveren van hard- en software inspanningsverbintenissen.

Artikel 6 –Termijnen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer spreken, indien gewenst, termijnen af waarbinnen een opdracht dient te worden uitgevoerd. Deze termijnen zijn streefdata, binden de Opdrachtnemer niet en hebben steeds een indicatief karakter.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Alle bedragen die door een Opdrachtgever aan Opdrachtnemer moeten worden betaald krachtens een overeenkomst, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden betaald.

7.2 In afwijking op 7.1 gaat Opdrachtnemer pas over tot het leveren van hard- en software indien Opdrachtgever het volledige bedrag voor de levering van deze goederen vooraf heeft ontvangen. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

7.3 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer het bedrag verschuldigd overeenkomstig de in de offerte overeengekomen Alle tarieven zijn inclusief BTW en exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.4 Indien een Opdrachtgever niet aan zijn onder 7.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Opdrachtnemer gerechtigd een bedrag aan buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen, conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen.

Artikel 8: Bruikleen

8.1 Indien en voor zover Opdrachtnemer al dan niet tegen betaling, tijdelijk leenapparatuur ter beschikking heeft gesteld aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden de leenapparatuur binnen 2 dagen nadat Opdrachtnemer daarom heeft verzocht in oorspronkelijk staat, vrij van gebreken, te retourneren. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een concrete datum is afgesproken waarop de ter beschikking gestelde apparatuur aan Opdrachtnemer moet worden geretourneerd, geldt die datum.

8.2 De Opdrachtgever is gehouden de leenapparatuur bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken, onmiddellijk, binnen 24 uur, melding hiervan te maken.

8.3 De Opdrachtgever is verplicht de leenapparatuur te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde                      eisen en voorschriften.

8.4 Indien de leenapparatuur in de periode dat deze ter beschikking was gesteld aan Opdrachtgever defect raakt, dient Opdrachtgever het herstel c.q. vervanging van de defecte leenapparatuur te vergoeden aan Opdrachtnemer.

8.5 Opdrachtgever is niet bevoegd veranderingen aan de leenapparatuur aan te brengen.

8.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer het geleende aan derden in bruikleen af te staan.

8.7 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde toegang tot de leenapparatuur te verschaffen.

8.8 Indien Opdrachtgever de verplichting tot teruggave niet nakomt, ook niet na aanmaning daartoe, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder de kosten van vervanging van de leenapparatuur, voor zijn rekening. Indien opdrachtgever in verzuim is met het retourneren van geleende apparatuur geldt dat opdrachtgever een boete van € 200,00 per dag verschuldigd is zo lang het verzuim voortduurt, zulks met een maximum van € 10.000,00. Deze boete treed niet in de plaats van de werkelijke schadevergoeding die Opdrachtnemer kan vorderen en strekt ook niet in mindering op een dergelijke schadevergoeding. Deze boete houdt zuiver een prikkel tot nakoming in.

Artikel 9: Koop van goederen

9.1 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijk en/of door de Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

9.2 In de verkoopverplichting van Opdrachtnemer zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, batterijen, kabels en accessoires.

9.3 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de bij de apparatuur behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

9.4 In de koopprijs van apparatuur zijn niet begrepen de kosten voor verzekering. Deze kosten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.5 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen zal Opdrachtnemer de apparatuur installeren.

Artikel 10 – Aansprakelijkheidsbeperking

10.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

10.2 Indien geen uitkering als bedoeld in artikel 1 volgt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

10.3 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11 – Reclame door opdrachtgever

11.1 indien Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer of de geleverde producten dient Opdrachtgever binnen twee maanden nadat zij het vermeende gebrek in de dienstverlening van Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij Opdrachtnemer te Zulks op straffe van verval van de rechten van Opdrachtgever.

11.2 Indien Opdrachtgever klachten heeft over door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen, dient Opdrachtgever binnen twee maanden nadat zij het vermeende gebrek in de factuur van Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij Opdrachtnemer te reclameren. Zulks op straffe van verval van de rechten van Opdrachtgever.

11.3 Reclames door Opdrachtgever schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer te verrekenen.

Artikel 12 – Wijzigingen

12.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

12.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1 Opdrachtnemer zijn er van op de hoogte dat het ten strengste verboden is om gegevens door te geven, waarvan opdrachtnemer redelijkerwijze moeten begrijpen dat zij niet voor de ander zijn bestemd en deze bekendmaking nadelig kan uitpakken voor opdrachtgever dan wel een opdrachtgever van opdrachtgever. Het gaat daarbij om het bekendmaken van gegevens aan anderen buiten de eigen onderneming van opdrachtgever, terwijl het hier ook kan gaan om gegevens die niet uitdrukkelijk als geheim of vertrouwelijk zijn bestempeld. In het bijzonder geldt de geheimhouding voor alle informatie van en over opdrachtgever en opdrachtgevers van opdrachtgever, maar ook de gegevens over andere personen en ondernemingen die met opdrachtgever contacten onderhouden, vallen in beginsel onder deze geheimhoudingsverplichting. Verder geldt de geheimhoudingsplicht voor bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie, onderzoeken en persoonlijke gegevens van opdrachtgever en opdrachtgevers van opdrachtgever en bij opdrachtgever werkzame personen. Het gaat om onder meer doch niet uitsluitend de navolgende gegevens:

a) Inlogcodes

b) contactgegevens

c) gebruikersnamen

d) wachtwoorden

e) naam en adresgegevens

13.2 In geval opdrachtnemer twijfelt over of bepaalde gegevens geheim zijn, dan probeert hij zij hierover eerst duidelijkheid te verkrijgen, bijvoorbeeld door overleg met

13.3 Opdrachtnemer zal de nodige zorgvuldigheid te betrachten, opdat gegevens die geheim zijn, geheim blijven.

Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens

Voor de goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt, van u ontvangen en verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken c.q. een overeenkomst met VP IT Support aan te gaan stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Verwerking van Persoonsgegevens vindt door VP IT Support uitsluitend plaats conform de Privacyverklaring van VP IT Support. Deze kunt u raadplegen via https://vpitsupport.nl/privacyverklaring. Een exemplaar van deze Privacyverklaring kunt u op verzoek ook op papier verstrekt krijgen.

Download