PRIVACYVERKLARING VP IT SUPPORT

VP IT Support, gevestigd aan de Sinjeur Semeynsstraat 21, te (1183 LD) Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via privacy@vpitsupport.nl.

Persoonsgegevens die VP IT Support verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Wachtwoorden en inloggegevens zoals gebruikersnaam
 • Klantnummers
 • Bankrekening- of creditcard- nummers
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan ons bijvoorbeeld door een webformulier op deze website te gebruiken, de gegevens aan ons toe te sturen per post of e-mail en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VP IT Support verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vpitsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien jij er voor kiest om VP IT Support jouw wachtwoorden en/of inloggegevens te verstrekken dan slaan wij deze gegevens op. Dit zijn gevoelige persoonsgegevens, waar wij voorzichtig mee om gaan. We raden je aan om wachtwoorden en/of inloggegevens nooit aan ons toe te sturen per e-mail, omdat e-mail niet altijd veilig is.

Stuur je jouw gegevens toch per e-mail toe dan aanvaardt VP IT Support ten dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid. VP IT Support verstrekt enkel aan jou en op jouw verzoek,  na je te hebben geïdentificeerd, wachtwoorden en/of inloggegevens aan jou. Deze verstrekking vindt in beginsel per post plaats, tenzij jij uitdrukkelijk aangeeft dat anders te willen. Indien verstrekking niet per post plaatsvindt accepteert VP IT Support geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor het op andere wijze verzenden van die informatie.

Met welk doel verwerkt VP IT Support persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen;
 • Om de overeenkomst die we met je hebben gesloten op basis waarvan we IT support bieden uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail;
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Daarnaast kan VP IT Support jouw persoonsgegevens, ook als ze deze via derden heeft verkregen, gebruiken voor marketingdoeleinden.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming die door jou is gegevens voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, danwel omdat de verwerking van die persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons gesloten hebt. Ook is het in sommige gevallen noodzakelijk voor ons om persoonsgegevens te verwerken om onze eigen gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. Zo kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten, ook verwerken wij persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken dan horen wij dat graag en zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden gebruiken. Stuur ons een email waarin je aangeeft dat je niet wil dat wij je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken via privacy@vpitsupport.nl.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
VP IT Support neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. VP IT Support maakt geen gebruik van profilering.

Cookies en Google Analytics
VP IT Support maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee jij op basis van jouw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Verder maakt VP IT Support geen gebruik van cookies.

Deze Privacyverklaring geldt ook voor andere medewerkers of bestuurders van jouw organisatie
Als jouw organisatie persoonsgegevens van medewerkers of bestuurders aan ons door geeft, dan gaan wij ervan uit dat jij hen informeert over onze Privacyverklaring.

Hoe lang VP IT Support persoonsgegevens bewaart
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De precieze bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen of verzameld daarnaast moeten wij ons houden aan eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. VP IT Support bewaart jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang de overeenkomst voorduurt en tot minimaal zeven jaar na het einde van de overeenkomst. In het geval wij geen overeenkomst met jou hebben gesloten dan bewaren wij jouw persoonsgegevens in beginsel tot zeven jaar nadat we de persoonsgegevens hebben verkregen, tenzij een wettelijke verplichting maakt dat wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren.

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via privacy@vpitsupport.nl

Delen en verwerking van persoonsgegevens door VP IT Support met derden

VP IT Support maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van derde partijen, te weten een administratiekantoor en een webdesigner/websitehoster. Deze partijen hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

VP IT Support heeft met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten met daarin afspraken over het verwerken van jouw persoonsgegevens. In die overeenkomst zijn onder andere waarborgen opgenomen ter bescherming van jouw privacy, zoals de beveiliging van de gebruikte software en geheimhoudingsbepalingen. VP IT Support heeft zodoende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Wij delen en verschaffen jouw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan VP IT Support verstrekt worden dus voor het overige alléén door VP IT Support gebruikt, tenzij wij op basis van enige wetgeving verplicht zouden zijn jouw gegevens te openbaren. Mochten we ooit jouw persoonsgegevens toch willen delen zonder dat hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt dan zullen we dat alleen doen indien we voorafgaand daaraan jouw toestemming hebben verkregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VP IT Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@vpitsupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Klachtrecht
We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kun je indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via bijgevoegde link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe VP IT Support persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@vpitsupport.nl .

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wij gebruiken minimaal WPA2-Proof wachtwoorden ter beveiliging van onze elektronica;
 • Waar mogelijk gebruiken we 2-staps-verificatie;
 • Alle e-mail verzenden wij versleuteld, middels gebruikmaking van SSL-certificaten;
 • Onze server en back ups bevinden zich in fysiek afgesloten ruimten;
 • Onze mobiele devices zijn beveiligd met wachtwoorden, track & trace software, blokkeringssystemen en kunnen bij diefstal of vermissing op afstand worden gewist;

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Download